# رباعی

برگرد

    من زخمی خنجر زمانم،‌ برگرد مصلوب نگاه این و آنم،‌ برگرد مردم که سکوتشان همان همدردیست دلواپس حرف مردمانم، برگرد
/ 6 نظر / 21 بازدید